Supato Finance

~ Under construction ~

Contact

Supato BV
Kamer van koophandel 14108717
IBAN: NL32RABO0302830472
BIC: RABONL2U
Telefoon: +31 653930036
info@supato.nl
Cortenbacher Allee 4
6367 KZ Voerendaal

Contactformulier

U kunt met mij in contact komen door het onderstaande formulier in te vullen.

Volledige naam*

Email adres*

Telefoonnummer*

Bericht*

Algemene Verkoopvoorwaarden Supato Finance

 1. Supato Finance is onderdeel van Supato B.V., kantoor houdende aan de Peutzstraat 12, 6412 HZ te Heerlen en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14108717.
 2. De Algemene Verkoopvoorwaarden Supato Finance zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten waarbij Supato Finance partij is. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de partij waarmee Supato Finance een overeenkomst sluit, verder te noemen “opdrachtgever” zijn niet van toepassing, ook als daarnaar door opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk is verwezen.
 3. Alle aanbiedingen/offertes zijn voor Supato Finance geheel vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Supato Finance nadat zij de aanvaarding van opdrachtgever heeft ontvangen, deze schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Een aanbieding/offerte van Supato Finance wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 4 weken is aanvaard door opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen door opdrachtgever schriftelijk aan Supato Finance te worden meegedeeld. Pas door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door Supato Finance zijn wijzigingen in de overeenkomst van kracht.
 5. De in aanbiedingen/offertes opgenomen prijzen, tarieven en kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en worden jaarlijks per 1 januari aangepast.
 6. Facturering geschiedt om de 2 weken waarbij de tot dan toe geleverde werkzaamheden en gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is de contractant in verzuim door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval wordt de vordering (factuurwaarde inclusief omzetbelasting) van Supato Finance verhoogd met 2,0% rente per maand vanaf datum vervaldag factuur tot en met datum voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien opdrachtgever in verzuim is, dient hij tevens incassokosten te vergoeden, welke kosten gesteld worden op 20% van het factuurbedrag aan Supato Finance met een minimum van EUR 250,- .
 7. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle verschuldigde renten en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Supato Finance behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen en pas verder met de uitvoering van de overeenkomst te gaan zodra Supato Finance de vooruitbetaling heeft ontvangen.
 9. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en zaken die Supato Finance bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt, komen toe aan Supato Finance, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk niet anders is overeengekomen. Supato Finance behoudt het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 10. Indien een overeenkomst uitgevoerd moet worden met materialen, gegevens of naar aanwijzingen van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart Supato Finance voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor Supato Finance ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.
 11. Indien opdrachtgever aan Supato Finance informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 12. De aansprakelijkheid van Supato Finance voor schade die het gevolg is van haar toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot directe schade en ten hoogste de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van het door Supato Finance aan opdrachtgever geleverde gedurende de laatste 3 maanden. Opdrachtgever vrijwaart Supato Finance voor aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is Supato Finance gehouden tot vergoeding van indirecte schade waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van opdrachtgever door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken of diensten.
 13. Tekortkomingen van Supato Finance in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld en in ieder geval dient te worden verstaan: oorlog, storm, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, brand, explosies, ziekte, autopech, ongeluk en het niet continu beschikbaar zijn van internet worden in ieder geval aangemerkt als niet aan Supato Finance toe te rekenen, en geven de opdrachtgever dan ook geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 14. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Supato Finance is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Supato Finance gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
 15. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Supato Finance zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015.